Algemene voorwaarden

1.1. Immens training en coaching verder Immens is een vennootschap onder firma. Een lijst van bestuurders wordt op verzoek toegezonden.

1.2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, verder Immens.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, welke met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever

2.2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

3.1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aangesloten vennoten van Immens, en al degenen die – al dan niet – in dienst van Immens zijn.

4.1. Immens bepaalt wie binnen Immens met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.1. Alle offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening.

6.1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer. Deze aanvaarding blijkt uit de, door de opdrachtgever, ondertekende opdrachtbevestiging.

7.1. Indien de opdrachtnemer afspraken niet kan nakomen, vanwege omstandigheden die hem, bij het tot stand komen van de overeenkomst, niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

7.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen.

8.1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

8.2. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Immens slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan Immens redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.

8.3. De in lid 8.2 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever -voor betreffende opdracht- verschuldigde factuurbedrag, terwijl de opdrachtgever Immens uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van zichzelf als van derden. Bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derde, wordt in ieder geval volledig uitgesloten.

9.1. Opdrachtgever kan een opdracht kosteloos annuleren, maar als de annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

9.2. Voor particuliere cliënten geldt dat als een afspraak wordt geannuleerd binnen 36 uur voorafgaand aan het moment dat deze zou plaatsvinden, het consult 100% berekend zal worden. Annuleringen door particuliere cliënten kunnen telefonisch doorgegeven worden.

10.1. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Na overschrijding van de vervaldatum, volgt er een herinnering met een verzoek tot betaling per omgaande, maar uiterlijk binnen acht dagen. Met het verstrijken van de herinneringsvervaldatum, zullen er kosten in rekening gebracht worden.

10.2. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

11.1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt. Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

12.1. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of aan de andere kant in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

13.1. Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 2. Betreffende alle uit deze overeenkomst onverhoopte voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Gedeponeerd bij de KvK-oost onder nummer: 51642204
Eerbeek, (Gld) 2013